FALLING FOR YOU – JULIE RIEMERSMA

Screen Shot 2016-02-01 at 8.37.10 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.37.20 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.37.28 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.37.36 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.37.45 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.37.54 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.38.02 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.38.11 PM

@nordmagazine