TESSELATION – HOYIN SIU

Screen Shot 2016-02-01 at 8.52.57 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.53.09 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.53.16 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.53.26 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.53.38 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.53.48 PMScreen Shot 2016-02-01 at 8.54.03 PM

@nordmagazine